Adre

Dysgu Oedolion a Chymunedol
yn Ardal Abertawe

Gweithio gyda’n gilydd i ysbrydoli a thyfu

Mae “Swansea City Centre” gan Numero007 wedi'i drwyddedu o dan CC BY-SA 4.0

Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe

Pwy ydym ni?


Mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (ALPS) yn gweithio i ddarparu ystod eang o gyrsiau achrededig ac anachrededig ar draws dinas a sir Abertawe i ddiwallu anghenion dysgu amrywiol y dysgwyr.

Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe
Logo Coleg Gŵyr Abertawe
Logo Cyngor Abertawe
Logo Addysg Oedolion Cymru
Logo Prifysgol Abertawe
Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Logo Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Logo Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

DATGANIAD O FWRIAD

Fel aelod o Rwydwaith Byd-eang UNESCO o Ddinasoedd sy'n Dysgu, mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu addysg hygyrch ac o ansawdd uchel i oedolion sy'n ddysgwyr o bob cefndir. Ein cenhadaeth yw grymuso ein dysgwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu nodau personol a phroffesiynol, a chreu cymuned gefnogol sy'n meithrin dysgu gydol oes. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiadau addysgol arloesol ac atyniadol sy'n diwallu anghenion amrywiol ein dysgwyr, ac i feithrin diwylliant o chwilfrydedd, archwilio a thwf. Ein nod yw ysbrydoli ein dysgwyr i ddod yn ddysgwyr gydol oes ac yn ddinasyddion gweithgar sy'n gwneud cyfraniadau cadarnhaol i'w cymunedau a'r byd o'u cwmpas.

Astudiaethau Achos a Straeon Newyddion Da

Gwobrau Dysgwyr ESOL Abertawe

Llun grŵp o bawb yng Ngwobrau Dysgwyr ESOL Abertawe

Ddydd Iau 27 Mehefin, cynhaliodd ALW ein Gwobrau Dysgwyr ESOL Abertawe cyntaf yn Theatr YMCA Abertawe! Mynychwyd y digwyddiad gan nifer o grwpiau dysgwyr ESOL a’u tiwtoriaid i gofnodi fod diwedd tymor prysur yn agosáu ac i ddathlu holl waith caled y dysgwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd!


Ar gyfer y digwyddiad, gofynnwyd i diwtoriaid awgrymu categorïau ar gyfer gwobrau. Y prif gategorïau a ddewiswyd ar gyfer eleni oedd: Presenoldeb Uchaf, Mwyaf Ymroddedig, Pencampwr Gramadeg/Sillafu a gwobr Dewis y Dysgwyr!


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy am y gwobrau dygwyr 

Hwb Asesu REACH yn Abertawe

Tri unigolyn sy’n sefyll o flaen baner yn hyrwyddo cyrsiau ESOL a gynigir gan REACH+

Mae wedi bod yn ddiwrnod hynod gynhyrchiol ac addysgiadol yn Hwb Asesu REACH yn Abertawe! Mae rheolwyr ar draws ‘Partneriaeth Dysgu Oedolion a Chymunedol Abertawe’ (ALPS) wedi dod at ei gilydd am daith o amgylch y cyfleuster, i gwrdd gyda'r staff asesu a phobl sy’n mynychu eu Hasesiadau ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill). Mae’r Hwb wedi’i leoli ar Ffordd y Brenin yn Abertawe – lleoliad canolog a chyfleus i bobl gael eu hasesu yn y pedwar sgil iaith, sef darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Ar ôl eu hasesu, gall dysgwyr ddewis a ydynt am fynychu dosbarthiadau cymunedol gydag Addysg Oedolion Cymru neu fynychu dosbarthiadau mewn lleoliad Coleg AB, yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe. Mae'r staff yn Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gŵyr, Abertawe, yn cydweithio'n agos, fel aelodau o Bartneriaeth ALPS, i sicrhau bod cwricwlwm cytbwys, amrywiol a chyfoethog ar gael i ddysgwyr ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Mae ein dysgwyr mynediad ESOL wedi bod yn astudio’r testun technoleg a gramadeg!

Mae pobl wedi eistedd ar byrddau, gan ddefnyddio cyfrifiadur. Mae posteri gwybodaeth ar y wal.

Yn ystod y tymor newydd yma, mae ein dysgwyr mynediad ESOL, wedi bod yn astudio’r pwnc technoleg a gramadeg ar gyfer rhagfynegiadau yn y dyfodol. Cawsant y dasg o ysgrifennu erthygl am ddyfais bwysig sydd o ddiddordeb iddynt.

Dywed ein tiwtor Sandra Warner wrthym, “Roedd yn bwnc a oedd yn ymgorffori’r defnydd o TG yn hawdd ac yn gyfle perffaith i'w cyflwyno i Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) ar gyfer addysgu a dysgu. Fel gydag unrhyw dechnoleg, nid yw ond cystal â'i ddefnyddiwr! Felly, roedd yn rhaid i mi roi’r union gyfarwyddiadau i Chat GPT i gynhyrchu'r allbwn iaith roedd ei angen arnynt. Gwnaethant gopïo cyfarwyddiadau gan Teams a'i ludo i mewn i Chat GPT ..."


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy am y dosbarth

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol - Enillydd Gwobr Inspire! - Walid Albuqai

Walid Musa Albuqai - Enillydd categori ‘Gorffennol Gwahanol, Yr Un Dyfodol’ yng Ngwobrau Sefydliad Dysgu a Gwaith Inspire! 2023. Cafodd Walid ei fagu yn Syria ond bu’n rhaid iddo ffoi o’i famwlad gyda’i wraig a’i dair merch oherwydd y rhyfel. Pan gyrhaeddodd Abertawe am y tro cyntaf, roedd ei sgiliau Saesneg yn gyfyngedig iawn, felly, gyda chymorth Cyngor Abertawe, dechreuodd astudio cwrs Saesneg fel Ail Iaith (ESOL) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. “Fe wnaeth gweithwyr cymorth EYST fy helpu llawer, a phenderfynais wirfoddoli mewn siop elusen i ymarfer fy sgiliau Saesneg ac i wneud ffrindiau gyda phobl yn y gymuned leol.” Symudodd ymlaen i gwblhau 3 Lefel ESOL a chyflwynodd geisiadau ar gyfer ystod eang o rolau, gan gynnwys swydd gyrrwr bysiau gyda FirstBus. Daeth ei angerdd am yrru a’i sgiliau iaith i’r amlwg yn ystod y cyfweliad, a llwyddodd i sicrhau’r swydd! “Dw i wrth fy modd yn gweithio fel gyrrwr bysiau. Doedd yr arholiad ymarferol ddim yn anodd iawn ond roedd y prawf theori yn anodd. Fyddwn i ddim wedi gallu cwblhau cyfweliad heb fy sgiliau Saesneg. Mae’r dosbarthiadau ESOL wedi fy ngalluogi i sicrhau gyrfa.”


- Coleg Gŵyr Abertawe

Symudodd ein dysgwr José Hernan Godoy Nunez i’r DU ychydig fisoedd yn ôl, ac ers hynny mae wedi gweithio’n galed iawn i ddod o hyd i gyfleoedd i wella ei Saesneg a chreu bywyd newydd iddo ei hun a’i deulu yng Nghymru. Mae ei diwtor Sandra Warner yn rhannu gyda ni pam ei bod wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023. . .


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy

"Fy enw yw JJ O’Neil, rwy'n 16 oed ac yn werthwr blodau dan hyfforddiant yn ne Cymru. Mi es i i ddosbarth Blodeuwriaeth ar gyfer Gwaith y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a fy nhiwtor yw Liz Gordon.

Byth ers y gallwn gofio, dwi bob amser wedi mwynhau bod yn greadigol. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar y gwnes i ddarganfod fy awch am flodeuwriaeth."


- JJ O’Neil

Enghraifft o waith flodeuwriaeth JJ - Gwaith ar gyfer angladdau -

Ffrwyth llafur tîm yw’r ddarpariaeth cyrsiau ESOL yn ninas Abertawe a ddarperir gan diwtoriaid Addysg Oedolion Cymru i ddysgwyr o bob cwr o’r byd – mae’r dysgwyr sy’n mynychu dosbarthiadau 2023/24 yn cynrychioli dros 45 o genhedloedd; mae pob un ohonynt wedi ymgartrefu yn Abertawe.


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy

Pleidleisiwyd Judith yn Gymrawd y Gymdeithas Ysgrifenyddion ac Addurnwyr (CYA) yn ddiweddar

Judith yn derbyn ei chymrodoriaeth

Mae cydweithwyr a dysgwyr y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn falch o'u tiwtor Caligraffeg hirsefydlog a thalentog iawn, a'u Harweinydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Judith Porch. Pleidleisiwyd Judith yn Gymrawd y Gymdeithas Ysgrifenyddion ac Addurnwyr (CYA) yn ddiweddar. Y Gymdeithas Ysgrifenyddion ac Addurnwyr yw'r Gymdeithas Galigraffeg hynaf a mwyaf enwog yn y DU (dros 100 mlwydd oed). Judith yw'r 42ain Gymrawd ar draws y byd ac mae'n un o bedwar yng Nghymru. Mae'r safon ar gyfer cyrraedd Cymrodoriaeth mor uchel, Judith oedd y cyntaf i wneud cais ers 11 o flynyddoedd.


Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe


darllen mwy am gymrodoriaeth Judith

Mae ein dysgwr ESOL Mynediad 1, Sergio Costa Oliveira, yn rhannu ei brofiad dysgu gyda ni ac yn dweud beth sy'n ei ysgogi i annog eraill

Grŵp o bobl yn eistedd ar fwrdd, wedi’i amgylchynu gan lyfrau a chyfarpar ysgrifennu. Mae un person yn defnyddio gliniadur.

Ar ôl treulio chwe blynedd yn y DU, ymunodd ein dysgwr ESOL Mynediad 1, Sergio Costa Oliveira ag un o'n cyrsiau ESOL, ac mae Sergio yn ddigon caredig i ddweud ei stori wrthym.


Dywed Sergio, “Rwy’n dod yn wreiddiol o Frasil. Rwy’n 49 oed a symudais i’r DU yn 2018 gyda fy nheulu, sy’n cynnwys fy ngwraig a dau fab. Mae fy meibion yn siarad Saesneg yn rhugl ac yn bwriadu mynd i'r Brifysgol eleni. Fodd bynnag, nid oes gan fy ngwraig na minnau ddigon o hyfedredd Saesneg i wneud hynny eto.


Ar hyn o bryd, dim ond myfyriwr Saesneg ydw i yn nosbarth Mynediad 1 ESOL Sadiah bob dydd Mercher ac yn cymryd rhan mewn cwrs dysgu cymunedol ar-lein gan Brifysgol Abertawe am awr bob dydd.”


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy am stori Sergio

Mae Dosbarth Sgwrsio’r tiwtor Clare Jones yn archwilio geirfa am rannau'r corff mewn ffordd hwyliog ac atyniadol

Dysgwr gyda labeli rhannau o'r corff wedi'u tapio iddo.

Mae Dosbarth Sgwrsio’r tiwtor Clare Jones mewn partneriaeth gyda’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yn Adain Gelfyddydol Theatr y Grand Abertawe wedi bod yn edrych ar eirfa’r corff mewn ffordd hwyliog ac atyniadol.


Defnyddiodd y dysgwyr weithgareddau Wordwallfel man cychwyn, yna gweithgaredd labelu, gan atgyfnerthu'r gwaith gydag ysgrifennu dilynol.


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy am y dosbarth

Taith Iaith Nadoligaidd: Dysgwyr ESOL yn mwynhau chwilota ym Marchnadoedd Nadolig Caerdydd

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol - Enillydd Gwobr Inspire! - Hisham Saeed

Ar 5ed Rhagfyr 2023, cychwynnodd grŵp o ddysgwyr ESOL Abertawe o Lefel Mynediad 2 a 3 ar daith i gyfoethogi eu hiaith a chyfle i sgwrsio ym Marchnadoedd Nadolig Caerdydd. Y nod oedd, nid yn unig profi awyrgylch yr ŵyl ond cael cyfle hefyd i gael ymarfer ieithyddol mewn sefyllfaoedd go iawn.


- Addysg Oedolion Cymru


darllen mwy

Gwobr Heneiddio’n Dda - Enillydd Gwobr Inspire! - Phyllis Gregory

Mae Phyllis Gregory, enillydd categori ‘Heneiddio’n Dda’ yng ngwobrau Sefydliad Dysgu a Gwaith Inspire! 2021 yn ymgorfforiad gwirioneddol o ddysgu gydol oes. Mae Phyllis yn awdur a bardd cyhoeddedig, ond ar ôl dioddef salwch a newidiodd ei bywyd, yn anffodus collodd y gallu i ysgrifennu â llaw. Er hyn, fe benderfynodd gofrestru ar gwrs Llythrennedd Digidol gyda Choleg Gŵyr Abertawe yn 94 oed! Bellach, mae hi wedi dysgu sut i ddefnyddio gliniadur ac iPad, sydd wedi ei chaniatáu i barhau i ddilyn ei hangerdd am ysgrifennu.


- Coleg Gŵyr Abertawe

Ar ddiwedd mis Mawrth aeth rhai o’n dysgwyr o’r cwrs cyflwyniad i sgiliau TG ar gyfer prosiect ESOL ac AMIF ar daith addysgol i Amgueddfa Abertawe i ddatblygu eu diddordeb a’u gwybodaeth am ddiwylliant a hanes Cymru.


Mae'n dda gwybod am yr hanes a'r hyn a ddigwyddodd. Byddaf yn dysgu mwy o wybodaeth gyffredinol.

- Nasrin


darllen mwy

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol - Enillydd Gwobr Inspire! - Hisham Saeed

Hisham Saeed - Enillydd categori ‘Gorffennol Gwahanol, Yr Un Dyfodol’ yng Ngwobrau Sefydliad Dysgu a Gwaith Inspire! 2022. Derbyniodd y wobr gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg mewn seremoni wobrwyo yn Sain Ffagan. Cafodd Hisham ei fagu ar fferm yn Irac ac ni dderbyniodd llawer o gyfleoedd i dderbyn addysg. Wedi blino’n lân gyda’r rhyfel, penderfynodd fynd ar daith hir i Ogledd Ffrainc, cyn mentro i’r DU. Astudiodd gwrs ESOL gyda Choleg Gŵyr Abertawe, ac mae e bellach wedi sicrhau cymhwyster ESOL Lefel 2, 5 TGAU a 3 Lefel A. Erbyn hyn, mae Hisham yn astudio gradd mewn Fferylliaeth ym Mhrifysgol Abertawe.


- Coleg Gŵyr Abertawe